2017.10.05 වන දින තණමල්විල තණමල් විහාරස්ථානයේ සිල් සමාදන් වූ උවැසි උවැසියන් සදහා අද දින තණමල්විල ධම්ම සුබෝධා මෑණියන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වූ හීල් දානය හා සීල සමාදාන වැඩසටහන..
   
         
       
           
           
           
           
© Sith Sewana 2015